Skip to content

שימוש חורג

  • by

בנייה של בית היא איננה דבר פשוט, כאשר מבין הצרכים העולים בזמן השיפוץ או הבנייה ניתן להיתקל החל מאנשי מקצוע שהם לא ממש מקצועיים בלשון המעטה, וכמובן גם בתכנונים שונים מצידה של הוועדה לתכנון ועוד מגוון של בעיות אשר עלולות להתהוות גם כבירוקרטיות וגם כפיזיות ממשיות. אך גם במקרה בו בעל הדירה או הקבלן/יזם מצליחים לצלוח את כל אלו, חשוב מאוד שיכירו את הפרמטרים השונים לבניית הבית ואת תוכנית בניין עיר הרלוונטית לבניית הנכס ויוכלו לעמוד בדרישות הוועדה המקומית ובחלק מהמקרים גם הארצית. אך מכל לכל אי עמידה בתוכניות אלו או בהגדרות השטח, עלולים להיחשב כשימוש חורג ולהוביל לכדי מספר עונשים שונים ולרבות מאסר בפועל.

דוגמאות קלאסיות לשימוש חורג

כמו שציינו שימוש חורג במבנה עלול לגרור מספר עונשים שונים, כאשר דירה/נכס אשר הוגדרו בשימוש של בית כנסת או גן ילדים למשל זוכים תנאים שונים כמו הטבות המס, הארנונה ותנאי השימוש נוספים כמו התנית הקבלה של טופס ארבע ועוד. דוגמא נוספות לשימוש המוגדר כשימוש חורג הוא גם שימוש בקרקע המיועדת לצורכי חקלאות למשל, כאשר באזורים כאלו נעשה שימוש של בנייה החורג מהגדרת השטח ועליו נבנים למשל בית פרטי. מקרים שכאלו כמו גם מקרים של שימוש חורג משיפוץ או בניית הבית, נחשבים גם כן לשימוש חורג בנכס ובמקרים שכאלו מומלץ לפועל להסדיר את הבנייה במהירות או לכל היותר לקבל היתר לשימוש חורג בנכס.

אישורים ותנאים

ההגדרה של שימוש חורג בנכס בולעת אל תוכה גם לא מעט תקנות, פקודות שונות ופסקי דין שונים המורים לא רק על דרכי התנהלות אל מול הרשויות אלא גם של בעלי הנכס אל מול הוועדות השונות. כך למשל עבירות בנייה מתיישנות בתום חמש שנים, אך כאשר מתבצעת חקירה או המבנה/אזור מוגדרים בשימוש חורג ונעשה בו שימוש, הרי שהעבירה עצמה מתחדשת מידי מיום. לצד זאת עבירות הבנייה כמו שציינו עלולות לכפות גם עונשי מאסר, אך לפני עונש זה עלולים בעלי הנכס לשלם קנס מנהלי אשר יכול לנוע בין עשרת אלפים שקלים ועד לכדי שלוש מאות אלף שקלים!