Skip to content

הערכת שווי חברות קריפטו

  • by

הכלכלה המערבית נהנית מצמיחה שלא נראתה זה שנים, המסחר חוצה הגבולות, המכשירים הפיננסים השונים שבהם ניתן להשקיע והזמינות הכמעט תמידית להשקעה הופכים את הכלכלות של מדינות המערב למתקדמות במיוחד. תנופה זו הניבה גם לא מעט פירות שונים, אחד מהם הוא גידול הולך ומתפתח של חברות גם ישראליות וגם בינלאומיות, אשר מצליחות לנחול הצלחות מקומיות ולעיתים גם רק בזירות אחרות.
אבל בכדי להכיר את מונעם הכלכלי של החברות הללו, ישנו צורך להתעמק במספרים הנכונים ולדייק בהכרה שלהם ובשל כך לבצע גם הערכת שווי חברות מדויקת, כזו שלא רק תאמוד "נצחונות" אל תביא את התמונה המלאה.

מתי עושים שווי הערכת חברות?                 

ישנם כמה מועדים לבצע הערכת שווי לחברות, הראשונה היא כאשר מגיעה החברה למצב קיצון המצריך ממנה לעשות "חושבים מחדש" בכל הקשור להתנהלותה הפיננסית. השני היא במצב של מכירה או קנייה, כאשר הרוכשים יבקשו לראות את כל ההיצע של החברה, החל מהפטנטים הרשומים על שמה ועד לאופציות עליהם חתמו העובדים בהקמת החברה. היכרות זו תעזור גם לצד הרוכש וגם לצד המוכר להבין את ערכה של החברה, לבקש מחיר או לנקוב במחיר הגיוני ושפוי ולבצע עסקה עם הכרת היתרונות והחסרונות הטמונים בה. מצידו השני הערכת שווי לחברות הנעשה בזמן משבר, אמור להכיר ב"שומנים" של החברה, בתזרים מזומנים ועוד.

כמה מודלים להערכת שווי חבורת

להערכת שווי של נכסים פיננסים יש שלושה מודלים, הראשון בוחן את תזרים המזומנים לאורך תקופות זמן שונות, בין היתר נלקח בחשבון גם הכנסות והוצאות עתידיות של הנכס. המודל השני מתמקד בעיקר בהון עצמי ותביעות משפטיות, ומתאים בעיקר לתכנון מס ועסקאות שאין הגדרה לשווי השוק שלהן.  המודל השלישי מתייחס לערך הנכס על פי השוק אליו הוא משתייך, שיטה זו נעשה בצורת מכפיל. באשר לחברות הקריפטו המגיעות כפטריות אחרי הגשם, בשנה האחרונה הצליחו לבצע סבבי גיוסים מכובדים ונאים וזאת על פי הערכות של פיתוח, יכולת כריה ועוד אלמנטים שונים אשר הופכים את תחום המטבעות הדיגיטליים וההטבעות הדיגיטליות(NFTS) לאחד מהשווקים המסקרנים למשקיעים, על כן הערכות שווי של אלו מתבססות לעיתים על מודלים שונים ולא רק על אלו שהוזכרו מעל.